สรุปย่อ การจัดการความรู้…สู่ปัญญาปฏิบัติ


บดินทร์ วิจารณ์ ( 2549 ).การจัดการความรู้…สู่ปัญญาปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอร์เน็ท.

สารบัญ
ตอนที่ 1 ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
บทที่ 1 เศรษฐกิจในยุคใหม่
บทที่ 2 ทุนทางปัญญา
บทที่ 3 การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ตอนที่ 2 พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง
บทที่ 4 พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง
ตอนที่ 3 เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก
บทที่ 5 สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้
ตอนที่ 4 แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ
บทที่ 6 วิวัมนาการของการจัดการองค์ความรู้
บทที่ 7 สร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กร
บทที่ 8 กลยุทธ์การจัดการทุนทางปัญญา
บทที่ 9 ชุมชนนักปฏิบัติ
บทที่ 10 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติให้ยั่งยืน
บทที่ 11 เครือข่ายทางสังคม
บทที่ 12 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
บทที่ 13 การจัดการองค์ความรู้และอีเลินนิ่ง
ตอนที่ 5 พื้นฐานการเรียนรู้ขององค์กรสู่การจัดการองค์ความรู้
บทที่ 14 ความสามารถหลักในการเรียนรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติ
บทที่ 15 การจัดตั้งทีม KM ในองค์กร
บทที่ 16 8 ขั้นตอนการนำ KM สู่การปฏิบัติ
ตอนที่ 7 สร้างสรรค์ร่วมกันสู่ KM
บทที่ 17 การพัฒนาองค์กรกับการจัดการความรู้
————————————————
บทที่ 2 ทุนทางปัญญา

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

1.Define
กำหนดชนิดทุนทางปัญญาหรือองค์ความรู้ที่ต้องการ หรือการหาว่าองค์กรมีองค์ความรู้หลักๆคิออะไร
2.Create
การสร้างทุนทางปัญญาโดยส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานในองค์กร
3.Capture
เสาะหา เก็บความรู้ให้เป็นระบบ
4.Share
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน กระจายความรู้โดยจัดงานอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ การสอนงาน การถ่ายโอนแบบเสมือน(Virtual) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ E-Learning
5.Use
การนำไปใช้งานเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ หน้า 45-46
******************************************************

บทที่ 4 แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ
Blended Learning และ Technology มี 2 แบบ
1.การเรียนในห้องเรียนหรือผ่านระบบ E-Learning แบบ Online Training เรียนด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์หรือ Web Based Training อีกแบบ คือ การเรียนรู้แบบ 2 ทาง เช่น
ผู้เรียนติดต่อกับผู้สอนและผู้เรียนอื่นๆได้ ดูแลโดยหน่วยงานฝึกอบรมในองค์กร

2.การเรียนรู้ที่หน้างาน โดยสอบถามจากชุมชนนักปฏิบัติหรือเครทอข่ายชมรม/สมาคม โดยระบบ E-Learning เป็นตัวช่วยให้กระจายองค์ความรู้ได้รวดเร็ว หน้า 89-94
******************************************************
บทที่ 9 ชุมชนนักปฏิบัติ
องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จของ CoP
1.Head
มีความรู้ มีความสนใจร่วมกัน มีเอกลักษณ์ร่วมกัน

2.Heart
สมาชิกไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนจากการปันความรู้ เป็นเรื่องของน้ำใจมากกว่าของตอบแทน

3.Hand
อาจมีการกำหนดแนวทางของกลุ่มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารร่วมกัน หน้า 158-159
********************************************************
บทที่ 13 การจัดการองค์ความรู้และอีเลินนิ่ง
งานทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถด้าน Competency แต่ส่วนมากไม่อาจดูแล E-Learning และ Knowledge Management ได้ หน้า 207
********************************************************
บทที่ 15 การจัดตั้งทีม KM ในองค์กร
ทีมงานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
1.ผู้สนับสนุนโครงการ KM ( KM – Project Champion ) คือ ผู้นำองค์กรระดับสูงที่สามารถกำหนดทิศทาง KM ได้
2.ผู้บริหารโครงการ KM ( KM – Project Manager ) ต้องเข้าใจแนวทางขององค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถบรืหารโครงการได้
3.ผู้บริหาร KM เฉพาะด้าน ( Subject Manager ) รวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายโอนความรู้ต่อไป
4.ผู้ดูแลในภาพรวม ( Knowledge Broker ) สื่อสารการตลาดให้กับโครงการ
5.ผู้อำนวยความสะดวก ( KM Facilitator ) เข้าใจกระบวนการ KM เป็นคนขยายผลโครงการให้เป็นจริง
6.ผู้ประสานงานโครงการ ( KM Project Coordinator ) คอยประสานงานแผนงานหลักกับผู้สนับสนุนโครงการ หน้า 229-233

About these ads

Posted on 15/09/2009, in General knowledges. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: